Klub

Statut

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
 
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Klub Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju" i zwane jest w dalszym ciągu "Klubem".
 
§ 2
Klub jest społeczną organizacją powołaną do prowadzenia i rozwijania działalności alpinistycznej.
 
§ 3
Terenem działania Klubu jest miasto Jastrzębie-Zdrój, siedzibą miasto Jastrzębie-Zdrój.
 
§ 4
 Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 
§ 5
Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 
Rozdział 2
Cele i środki działania
 
§ 6

 Celem Klubu jest:
 1. Prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej.
 2. Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w Klubie patriotyzmu i walorów moralnych, zrozumienia zasad dyscypliny oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
§ 7

Klub stosuje następujące środki działania:
 1. Zrzesza osoby fizyczne zajmujące się działalnością alpinistyczną. 
 2. Organizuje, ułatwia i popiera działalność sportową, szkoleniową i wyprawową członków Klubu w kraju i za granicą.
 3. Organizuje wewnętrzne życie klubowe, zebrania i odczyty
 4. Współdziała z innymi klubami sportowymi i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania sportów górskich, ochrony przyrody i bezpieczeństwa w górach.
 5. Czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków Klubu.
 6. Prowadzi działalność propagandowo-informacyjną na rzecz społeczeństwa w postaci wystaw, prelekcji, odczytów.
 7. Inicjuje i podejmuje, z zachowaniem obowiązujących przepisów, inną działalność zmierzającą do realizowania statutowych celów Klubów.
§ 8

Klub realizując swoje statutowe działanie może współpracować ze związkami zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi alpinizmem.

Rozdział 3
Zasady działania
 
§ 9
 1. Klub jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu.
 2. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na aktywności ogółu członków i społecznej pracy działaczy.
 3. Wszystkie władze Klubu są wybieralne i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej działalności.
 4. Wszystkie władze Klubu podejmują samodzielne decyzje w sprawach dotyczących terenu na którym działają.

Rozdział 4
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. uczestników.

§ 11 

Członkowie zwyczajni
 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba, która ukończyła 18 rok życia i która została przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.
 
§ 12

Członkowie uczestnicy
 1. Członkiem uczestnikiem może być osoba która:
  1. ukończyła 16 lat i został przyjęta za pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów oraz dyrekcji szkoły na przynależność do Klubu,
  2. posiada stan zdrowia umożliwiający uprawianie alpinizmu,
  3. wykazuje odpowiednią postawę moralno-etyczną,
  4. złoży pisemną deklaracje członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.
 
 1. Członkiem uczestnikiem może być osoba która:
  1. jest osobą małoletnią poniżej 16 lat i została przyjęta za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów oraz dyrekcji szkoły na przynależenie do klubu, a działalność ich będzie regulowana na zasadach odrębnego regulaminu,
  2. posiada stan zdrowia umożliwiający uprawianie alpinizmu,
  3. wykazuje odpowiednią postawę moralno-etyczną,
  4. złoży pisemną deklaracje członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.”
  5. jako członek małoletni poniżej 16 lat może uczestniczyć w działalności klubowej, treningach tylko i wyłącznie w ramach sekcji wspinaczkowej prowadzonej pod opieką Komisji Szkoleń”
 2. Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 13

Członkowie honorowi
 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju alpinizmu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członków zwyczajnych a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
 
§ 14

Prawa i obowiązki członków zwyczajnych i uczestników
Członkowie mają prawo:
 1. Udziału we wszelkich formach działalności Klubu, w zależności od swoich kwalifikacji i wymogów ustalonych przez władze Klubu.
 2. Udziału w imprezach międzyklubowych, centralnych i międzynarodowych w zależności od swoich kwalifikacji i wymogów ustalonych przez organizatorów.
 3. Noszenia legitymacji i odznaki klubowej - nie dotyczy małoletnich członków uczestników poniżej 16 lat.
 4. Użytkowania sprzętu klubowego na zasadach określonych odrębnym regulaminem - nie dotyczy małoletnich członków uczestników poniżej 16 lat.
 5. Zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Klubu.
Członkowie Klubu zobowiązani są:
 1. Prowadzić działalność szkoleniowo-sportową.
 2. Doskonalić umiejętności wspinaczkowe i poszerzać wiedzę teoretyczną dotyczącą sportu wspinaczkowego.
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie - nie dotyczy małoletnich członków uczestników poniżej 16 lat.
 4. Przestrzegać postanowień statutu oraz przepisów dotyczących działalności alpinistycznej.
 5. Przejawiać troskę o majątek Klubu.
 
§ 15 

Utrata członkostwa
 1. Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:
  1. wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie
  2. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich na dany rok, mimo pisemnego upomnienia,
  3. wykluczenie członka uchwałą Zarządu Klubu za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu, bądź działania na szkodę Klubu,
  4. utraty osobowości prawnej,
  5. rozwiązania Klubu.

Rozdział 5
Władze Klubu
 
§ 16
 1. Władzami Klubu są:
 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 
 1. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały walnego zebrania.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata
 3. Członkowie władz pełnią swe funkcję społecznie.
 4. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 5. Uchwały władz Klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować tajne głosowanie w wypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmującej uchwałę.
 6. Członek władz Klubu – Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców.
 7. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, podejmuje odpowiednio Zarząd lub Komisja Rewizyjna, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku zawieszeniach w czynnościach władze te określają czas, na który członek został zawieszony.
 8. Mandat członka władz Klubu wygasa przed upływem kadencji w razie:
  1. rezygnacji z mandatu,
  2. wystąpienia lub wykluczenia z Klubu,
  3. odwołania ze składu,
  4. utraty praw obywatelskich
 9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu spośród wyróżniających się społeczną działalnością członków Klubu z tym, że ich liczba nie może przekroczyć ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 10. Władze Klubu zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrz organizacyjnej, informować członków o bieżących działaniach oraz wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie, wnioski, stwarzać warunki ogólne do pełnego udziału w pracach Klubu wszystkich jego członków.
 
§ 17

Walne Zebranie
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zbiera się nie rzadziej niż raz w roku dla przyjęcia sprawozdania władz oraz raz na cztery lata dla dokonania wyboru władz i ustalenia kierunków działania na okres kadencji.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed datą Zebrania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu na skutek:
 1. uchwały Zarządu Klubu,
 2. żądanie Komisji Rewizyjnej Klubu,
 3. wniosku uchwalonego przez co najmniej połowy ogólnej liczby członków Klubu.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – podanym w zawiadomieniu – bez względu na ilość uprawnionych.
 3. Każdy uprawniony ma jeden głos.
 4. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:
 1. przedstawiciele władz Polskiego Związku Alpinizmu,
 2. przedstawiciele członków wspierających,
 3. osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a)   uchwalanie programu działania Klubu,
b)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu oraz  dokonywanie oceny całokształtu działalności,
c)   udzielenie lub odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d)   wybór Zarządy i Komisji Rewizyjnej Klubu,
e)   uchwalanie Statutu lub zmiany w nim,
f)    rozpatrywanie odwołań do Zarządu Klubu o wykluczeniu,
g)   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Klubu,
h)   rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd, Komisję Rewizyjną Klubu oraz władze nadrzędne Klubu.
 
§ 18
 
Zarząd Klubu
 
 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu w okresach między Walnymi Zebraniami     i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd składa się z 4 -14 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1 - 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz władz Klubu.,
 3. kierowanie całokształtem działalności Klubu,
 4. opracowywanie okresowych planów działalności na podstawie wytycznych, zawartych w uchwale Walnego Zebrania,
 5. ustalenie regulaminów wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznej działalności Klubu,
 6. uchwalenie budżetów przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 
 1. składanie sprawozdania z działalności przed Walnym Zebraniem,
 2. powoływanie Komisji Problemowych, zespołów, sekcji specjalistycznych jako organów doradczych Zarządu,
 3. zwoływanie Walnych Zebrań Klubu,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet Klubu członków rzeczywistych uczestników oraz wspierających Klub,
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich Klubu oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,
 6. podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Klubu.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz minimalnie 1 raz w miesiącu.
 2. Spory wynikłe między członkami Klubu rozpatruje Zarząd, którego decyzja jest ostateczna.
 
§ 19
 
Komisja Rewizyjna
 
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępce przewodniczącego, sekretarza.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Klubu bądź związane z Klubem umową o pracę.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 6. Komisja Rewizyjna działa kierując się Statutem Klubu, uchwalonym przez siebie regulaminem oraz wytycznymi Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Alpinizmu.
 7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:
  1. przeprowadzenie okresowej kontroli statutowej i finansowej,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosków udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. stawianie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień przedsięwzięć Zarządu jeżeli dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadwyczajnego Walnego Zebrania Klubu – względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
 8. Komisja Rewizyjna Klubu w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych księgowych.
 
Rozdział 6
Wyróżnienia i kary

§ 20

Wyróżnienia
 
 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane mogą być wyróżnienia.
 2. Przyznanie wyróżnienia, jego rodzaj i charakter określa każdorazowo uchwała Zarządu Klubu.
 
 
§ 21

Kary
 
 1. Zarząd Klubu ma prawo nakładania kar na członków w przypadku:
 1. naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu, uchwał lub postanowień władz Klubu, albo uchwał lub postanowień władz Polskiego Związku Alpinizmu,
 2. lekkomyślnego uprawiania sportu wysokogórskiego,
 3. zachowania się niezgodnego z etyką taternicką lub godnością członka Klubu,
 4. naruszenie przepisów Tatrzańskiego Parku Narodowego o ochronie przyrody.
 1. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określają postanowienia dyscyplinarne Polskiego Związku Alpinizmu.
 
Rozdział 7
Majątek i fundusze Klubu

§ 22
 1. Na majątek Klubu składają się : nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  1. dotacje
  2. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
  3. inne wpływy z działalności statutowej Klubu,
  4. darowizny i zapisy.
 3. Do wystąpienia w imieniu Klubu jako osoby prawnej uprawniony jest Zarząd Klubu.
 4. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa oraz Skarbnika lub innych dwóch upoważnionych członków Zarządu Klubu.
 5. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały Zarządu Klubu.
 
 
Rozdział 8
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 22
 1. Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania i zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
 2. Uchwała Walnego Zebrania o zmianach statutu Klubu wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 4. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa jednocześnie tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

Jastrzębie Zdrój,  20 kwietnia 2005 r.
KW Jastrzębie © 2024 wykonanie: Neone